Szanowny Kliencie,

od dnia 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.
W związku z tym, chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania przez ZIELONA ALEJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci
w związku z tym prawach. Zależy nam, abyś miał kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z serwisów i systemów ERPROF - zielonaaleja.pl. Dlatego zanim rozpoczniesz
korzystanie z naszych stron i platform, prosimy Cię o zapoznanie z poniższymi informacjami. 
​​​​​​​Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Twoją prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie
i przetwarzanie możesz wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.
Informacja o ochronie danych osobowych
ZIELONA ALEJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Piotrkowie Tryb. (97-300), przy ul. Wojska Polskiego 108/112 („ My“ lub „ ERPROF - zielonaaleja.pl“), jako
administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania  z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („ Dane osobowe”), w szczególności:
imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko, 
w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,
Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:
zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności,
obsługi reklamacji,
realizacji obowiązków ZIELONA ALEJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów
księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych 
ochrony praw ZIELONA ALEJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych
i procesów sądowych,
przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.
ZIELONA ALEJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:
organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem,
Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom)
lub podmiotom udzielającym świadczeń.
ZIELONA ALEJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe.
Dane osobowe będą przechowywane przez ERPROF - zielonaaleja.pl i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone,
wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego
przedawnienia roszczeń Państwa i ZIELONA ALEJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu
nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).
Ponadto, macie Państwo prawo do:
żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od ZIELONA ALEJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ potwierdzenia, czy przetwarzane
są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. ZIELONA ALEJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ dostarczy Państwu na żądanie
kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, ZIELONA ALEJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ może pobrać
opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo
prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa
Danych osobowych, a ZIELONA ALEJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, ZIELONA ALEJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich
przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe
Państwa dotyczące, przetwarzane przez ZIELONA ALEJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących
Państwa Danych osobowych, a na ZIELONA ALEJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z firmą ZIELONA ALEJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
pod adresem: Piotrków Tryb. (97-300), ul. Wojska Polskiego 108/112, lub pod adresem e-mail biuro@zielonaaleja.pl 
Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem
danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.