DOSTAWA

Formy, koszty i terminowość dostawy

Koszty dostarczenia Towaru są podawane w Serwisie i każdorazowo wyliczane na podstawie wagi oraz wielkości zamawianych produktów. Widoczne są w koszyku podczas realizacji zamówienia.
Koszty dostarczenia Towaru są niezależne od Ceny Towaru i są pokrywane w całości przez Zamawiającego.
Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Inpost.

W sytuacji braku możliwości odbioru Towaru we wskazanym terminie realizacji, Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania stosownych informacji Sprzedawcy drogą e-mail.

W przypadku Zamówień składających się z kilku rodzajów Towarów, które mają zostać dostarczone jedną przesyłką kurierską, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania
przez Sprzedającego ostatniego Towaru z danego Zamówienia.

Do każdej przesyłki Sprzedawca dołącza dowód sprzedaży.  

Przy dostawie Towaru Zamawiający ma obowiązek zbadać Towar objęty Zamówieniem i sprawdzić czy Towar posiada uszkodzenia wynikłe z transportu, czy opakowanie Towaru jest nienaruszone i
czy przesyłka jest zgodna z Zamówieniem, a w przypadku wyboru metody płatności – Płatne za pobraniem -
dopiero po uregulowaniu należności przedstawicielowi firmy kurierskiej. Stwierdzenie przy kurierze uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem oraz
sporządzenie protokołu reklamacyjnego jest jedyną podstawą do rozpatrzenia reklamacji

O zaistniałej sytuacji należy bezzwłocznie zawiadomić Sprzedającego

W przypadku wyboru opcji wysyłki Towaru „Odbiór w punkcie” przez Zamawiającego w procesie Zamówienia, Towar zostanie dostarczony do wskazanego przez Zamawiającego punktu odbioru.

W przypadku wyboru metody płatności - Płatne za pobraniem - i nie odebrania przesyłki z Towarem, przesyłka zostaje zwrócona do Sprzedawcy. Zamawiający może zwrócić się do Sprzedawcy
z prośbą o ponowne wysłanie Towaru pod warunkiem, że pokryje koszty powrotu oraz ponownej przesyłki.
Jeżeli z upływem 30 dni od dnia złożenia Zamówienia, Zamawiający nie dokona płatności w celu ponownego wysłania Towaru, Sprzedawca ma prawo od umowy odstąpić z winy Zamawiającego,
a także uniemożliwić Zamawiającemu dokonywanie zamówień z wyborem metody płatności - Płatność za pobraniem.

W przypadku zapłaty przez Zamawiającego w formie Płatność za pobraniem - własność rzeczy przechodzi na Zamawiającego w momencie wysyłki przedmiotu sprzedaży przez Sprzedającego.


REKLAMACJA TOWARU

Wady Towaru zakupionego od Sprzedającego Zamawiający zgłasza poprzez sporządzenie i przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego.

Zgłoszenie reklamacyjne winne zostać złożone Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@zielonaaleja.pl lub w formie pisemnej, na adres:
ZIELONA ALEJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w 97-300 Piotrków Tryb.
ul. Wojska Polskiego 108/112 z dopiskiem „Sklep internetowy ZIELONAALEJA.PL”.

W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać pełne dane Zamawiającego, adres Zamawiającego, numer Zamówienia oraz dołączyć dokładny opis wady Towaru, swoje dane, a także kontakt telefoniczny
bądź adres poczty elektronicznej.

Reklamacje nie zawierające powyższych dokumentów nie będą realizowane do czasu ich dostarczenia pocztą elektroniczną na adres właściwy dla zgłaszania reklamacji.

Reklamacje rozpatrywane są nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedającego. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany drogą poczty
elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

Koszt wysyłki reklamowanego Towaru do Sprzedającego ponosi Zamawiający, w razie uwzględnienia reklamacji przesyłka zwrotna zostanie opłacona przez Sprzedającego. Sposób i termin wysyłki
zostanie wskazany po rozpatrzeniu reklamacji.

Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów za pobraniem.


ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zamawiający może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów i/lub Usług dodatkowych zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie:
czternastu) dni. 

Powyższe uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów i/lub Usług może zostać zrealizowane przez Zamawiającego poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres:
ZIELONA ALEJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 97-300 Piotrków Tryb. ul. Wojska Polskiego 108/112 lub na adres email: biuro@zielonaaleja.pl

Wskazany w 5.1. powyżej termin 14- (słownie:czternasto) dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Zamawiającemu Towaru, a w przypadku umowy o świadczenie Usług dodatkowych od
momentu zawarcia umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru i/lub Usługi dodatkowej zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Zamawiający jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To,
co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym
(chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu). Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.

Towar powinien być zwrócony na adres: ZIELONA ALEJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 97-300 Piotrków Tryb. ul. Wojska Polskiego 108/112

Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Zamawiający.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu w odniesieniu do umów:

o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Zamawiającego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Zamawiającego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których
wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

w której Zamawiający wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których
wykonania Zamawiający żądał,
lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

zawartej w drodze aukcji publicznej;

o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi,
sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Zamawiającego przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.