Regulamin zakupów w sklepie internetowym Zielonaaleja.pl

ROZDZIAŁ I

DEFINICJE

Sprzedający – rozumie się przez to ZIELONA ALEJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w 97-300 Piotrków Tryb. ul. Wojska Polskiego 108/112, NIP: 7712917253, REGON: 520690752, KRS: 0000939684. Zarejestrowana w Ewidencji Działalności Gospodarczej w Piotrkowie Trybunalskim pod numerem 22741. Jest to również adres do rozpatrywania i przyjmowania reklamacji.

Zamawiający - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która:

ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub

wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dawniej Ewidencji Działalności Gospodarczej) lub do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i

poprzez Sklep zawiera umowę ze Sprzedającym w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą.

Sklep – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego, działający pod adresem: zielonaaleja.pl;

Towar – rozumie się przez to oferowane przez Sprzedającego w ramach Sklepu do sprzedaży:

agrotkaniny,

agrowłókniny,

siatki na kreta,

szpilki mocujące

obrzeża trawnikowe

Cennik – rozumie się przez to listę Towarów wraz z ich oznaczeniami i cenami;

Cena – rozumie się przez to cenę brutto Towaru zawierającą podatek VAT umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą kosztów dostarczenia Towaru;

Zamówienie –rozumie się przez to ofertę skierowaną do Sprzedającego przez Zamawiającego w formie elektronicznej zgodnej z postanowieniami niniejszego Regulaminu, dotyczącąj nabycia Towaru na zasadach i w formie wskazanej w niniejszym Regulaminie;

Dane osobowe - dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;

Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy;

Godziny robocze - godziny od 9:00 do 17:00 w Dniach Roboczych;

Koszty dostarczenia Towaru – rozumie się przez to koszty poniesione przez Sprzedającego niezbędne do dostarczenia Towaru Zamawiającemu zgodnie z Zamówieniem.

Konto - konto założone dla Zamawiającego w Serwisie w wyniku procesu rejestracji;

Serwis - witryna internetowa Sklepu Sprzedającego;

Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki korzystania z Serwisu;

ROZDZIAŁ II

POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. Informacje o Sklepie

Sklep Zielona Aleja działa pod adresem www.zielonaaleja.pl i jest prowadzony przez Sprzedającego.

Korzystanie ze Sklepu możliwe przy pomocy sprzętu komputerowego z zaktualizowanym oprogramowaniem z dostępem do Internetu, poprzez przeglądarki internetowe w wersjach minimum: Internet Explorer 8, Fire Fox 5, Google Chrome 11.

Do składania Zamówień w Sklepie uprawnieni są tylko Zamawiający spełniający warunki określone w Rozdziale I w ust.2.

Regulamin określa wyłącznie zasady zawierania i wykonania umów sprzedaży zawieranych w Sklepie.

II. Rejestracja

Złożenie Zamówienia i zakup Towaru jest możliwy po dokonaniu  rejestracji.

W celu dokonania rejestracji Zamawiający obowiązany jest poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się w Serwisie, wskazać unikalny login i hasło, dzięki którym możliwe będzie logowanie się do Konta.

W ramach rejestracji Konta Zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na udostępniony w tym celu adres poczty elektronicznej, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę Danych osobowych w celu i zakresie wskazanym w Regulaminie.

Poprzez wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego Zamawiający wyraża zgodę na zawarte w Regulaminie warunki dokonywania Zamówień.

III. Zamówienie

Złożenie Zamówienia w Sklepie możliwe jest jedynie po zalogowaniu się do Konta.

Złożenie Zamówienia możliwe jest 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia.

Realizacja Zamówienia odbywa się w Godzinach Roboczych w Dniach Roboczych.

Sprzedawca dopuszcza wyznaczenie innych Dni Roboczych, w których Zamówienia nie będą realizowane po uprzedniej informacji umieszczonej w Serwisie.

Po wybraniu Towarów Zamawiający umieszcza je w wirtualnym koszyku, zgodnie z instrukcją obsługi zamieszczoną w Serwisie. Przez cały czas trwania zakupów Zamawiający ma możliwość przeglądania zawartości swojego koszyka.

W formularzu Zamówienia Zamawiający wskazuje obowiązkowo dane oznaczone jako dane obligatoryjne oraz może dodatkowo wskazać inne dane, nieoznaczone jako dane obligatoryjne. 

Warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia jest poprawne wypełnienie pól formularza Zamówienia oraz potwierdzenie Zamówienia zgodnie z instrukcją obsługi zamieszczoną w Serwisie oraz akceptacja Regulaminu Sklepu w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia.

Regulamin w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia stanowi integralną część umowy sprzedaży.

Akceptacja Zamówienia przez Sprzedawcę następuje przez przesłanie do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, wskazujące numer Zamówienia, zamówiony Towar, Cenę jednostkową i zbiorczą Towaru, Koszty dostarczenia Towaru i adres dostawy Towaru. Akceptacja ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedającego złożonej przez Zamawiającego oferty.

Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zamawiający uprawniony jest do zakupu dowolnej ilości sztuk Towarów.

IV. Umowa

Zawartość Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Złożenie Zamówienia przez Zamawiającego nie oznacza zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży.

Składając Zamówienie Zamawiający składa Sprzedającemu ofertę zakupu Towaru objętego Zamówieniem.

Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili dojścia do Zamawiającego oświadczenia Sprzedającego o akceptacji złożonej przez Zamawiającego oferty zakupu Towaru objętego Zamówieniem.

Sprzedawca zobowiązuje się w ramach zawartej w wyżej wskazany sposób umowy sprzedaży do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią Zamówienia wskazanego Zamawiającemu w akceptacji Zamówienia.

Własność Towaru przechodzi na Zamawiającego w chwili zapłaty Ceny Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz z Kosztami dostarczenia Towaru oraz odbioru Towaru..

W przypadku braku uznania rachunku bankowego Sprzedającego kwotą Ceny Zamówienia i Kosztów dostarczenia Towaru w terminie wskazanym w Punkcie VII.4 poniżej Sprzedający nie zrealizuje Zamówienia i odstąpi od Zamówienia..

V. Dostępność Towaru

Informacje o orientacyjnej dostępności Towaru dostępne są przy jego opisie i nie wiążą Sprzedającego.

W przypadku, gdy Sprzedający nie jest w stanie zrealizować Zamówienia w terminie wskazanym w Serwisie, Zamawiający informowany jest niezwłocznie o tym fakcie drogą mailową. Zamawiający ma wówczas prawo w ciągu 2 dni od dnia zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego :

wydłużyć czas realizacji Zamówienia,

anulować Zamówienie w całości. 

VI. Ceny

Ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

Ceny nie uwzględniają Kosztów dostarczenia Towaru.

Wysokość Cen w Cenniku jest wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji.

Wynagrodzenie za Zamówienie obejmuje zapłatę 100% kwoty Ceny i Kosztów dostarczenia Towaru.

VII. Metody płatności

Zamawiający ma do wyboru następujące formy płatności:

Przelew z góry na rachunek bankowy 

Płatność za pobraniem.

W przypadku wyboru metody płatności – Przelew z góry na rachunek bankowy - Towar wysyłany jest do Klienta po uznaniu rachunku bankowego Sprzedającego nr 78 2490 0005 0000 4520 9858 2237 zapłatą pełnej kwoty Ceny oraz Kosztów dostarczenia Towaru.

W tytule zapłaty za Zamówienie należy podać numer Zamówienia.

Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty Ceny Zamówienia i Kosztów dostarczenia Towaru w terminie do 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych od momentu otrzymania przez Zamawiającego Akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę.

W przypadku wyboru metody płatności – Płatność za pobraniem – Zamówienie jest przekazywane do realizacji natychmiast po otrzymaniu przez Zamawiającego oświadczenia Sprzedawcy o akceptacji złożonej przez Zamawiającego oferty zakupu Towaru objętego Zamówieniem – a płatność dokonywana jest przy odbiorze przesyłki od firmy kurierskiej. Koszt wysyłki „za pobraniem" podany jest w Serwisie podczas składania Zamówienia.

W przypadku wyżej wskazanym przedstawiciel firmy kurierskiej pobiera od Zamawiającego opłatę równą wartości zakupionego Towaru oraz kosztów przesyłki pobraniowej. Opłaty te doliczane są w momencie składania przez Zamawiającego Zamówienia i wyboru formy płatności.

VIII. Faktury VAT

Każda otrzymana wpłata (przy metodzie płatności – Przelew z góry na rachunek bankowy) będzie dokumentowana fakturą zaliczkową. 

Faktura VAT wystawiona będzie zgodnie z informacjami podanymi w formularzu Zamówienia.

Składając Zamówienie w Sklepie, Zamawiający upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

ROZDZIAŁ III

DOSTAWA

I. Formy, koszty i terminowość dostawy

Koszty dostarczenia Towaru są podawane w Serwisie i każdorazowo wyliczane na podstawie wagi oraz wielkości zamawianych produktów. Widoczne są w koszyku podczas realizacji zamówienia. Koszty dostarczenia Towaru są niezależne od Ceny Towaru i są pokrywane w całości przez Zamawiającego. Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Inpost.

W sytuacji braku możliwości odbioru Towaru we wskazanym terminie realizacji, Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania stosownych informacji Sprzedawcy drogą e-mail.

W przypadku Zamówień składających się z kilku rodzajów Towarów, które mają zostać dostarczone jedną przesyłką kurierską, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedającego ostatniego Towaru z danego Zamówienia.

Do każdej przesyłki Sprzedawca dołącza dowód sprzedaży.  

Przy dostawie Towaru Zamawiający ma obowiązek zbadać Towar objęty Zamówieniem i sprawdzić czy Towar posiada uszkodzenia wynikłe z transportu, czy opakowanie Towaru jest nienaruszone i czy przesyłka jest zgodna z Zamówieniem, a w przypadku wyboru metody płatności – Płatne za pobraniem - dopiero po uregulowaniu należności przedstawicielowi firmy kurierskiej. Stwierdzenie przy kurierze uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego jest jedyną podstawą do rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w Rozdziale IV. O zaistniałej sytuacji należy bezzwłocznie zawiadomić Sprzedającego zgodnie z zasadami skazanymi w Rozdziale IV.

W przypadku wyboru opcji wysyłki Towaru „Odbiór w punkcie” przez Zamawiającego w procesie Zamówienia, Towar zostanie dostarczony do wskazanego przez Zamawiającego punktu odbioru.

W przypadku wyboru metody płatności - Płatne za pobraniem - i nie odebrania przesyłki z Towarem, przesyłka zostaje zwrócona do Sprzedawcy. Zamawiający może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o ponowne wysłanie Towaru pod warunkiem, że pokryje koszty ponownej przesyłki. Jeżeli z upływem 30 dni od dnia złożenia Zamówienia, Zamawiający nie dokona płatności w celu ponownego wysłania Towaru, Sprzedawca ma prawo od umowy odstąpić z winy Zamawiającego, a także uniemożliwić Zamawiającemu dokonywanie zamówień z wyborem metody płatności - Płatność za pobraniem.

W przypadku zapłaty przez Zamawiającego w formie Płatność za pobraniem - własność rzeczy przechodzi na Zamawiającego w momencie wysyłki przedmiotu sprzedaży przez Sprzedającego.

ROZDZIAŁ IV

REKLAMACJA TOWARU

Wady Towaru zakupionego od Sprzedającego Zamawiający zgłasza poprzez sporządzenie i przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego.

Zgłoszenie reklamacyjne winne zostać złożone Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@zielonaaleja.pl lub w formie pisemnej, na adres: ZIELONA ALEJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w 97-300 Piotrków Tryb. ul. Wojska Polskiego 108/112 z dopiskiem „Sklep internetowy ZIELONAALEJA.PL”.

W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać pełne dane Zamawiającego, adres Zamawiającego, numer Zamówienia oraz dołączyć dokładny opis wady Towaru, swoje dane, a także kontakt telefoniczny bądź adres poczty elektronicznej.

Reklamacje nie zawierające powyższych dokumentów nie będą realizowane do czasu ich dostarczenia pocztą elektroniczną na adres właściwy dla zgłaszania reklamacji.

Reklamacje rozpatrywane są nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedającego. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

Koszt wysyłki reklamowanego Towaru do Sprzedającego ponosi Zamawiający, w razie uwzględnienia reklamacji przesyłka zwrotna zostanie opłacona przez Sprzedającego. Sposób i termin wysyłki zostanie wskazany po rozpatrzeniu reklamacji.

Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów za pobraniem.

ROZDZIAŁ V

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zamawiający może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów i/lub Usług dodatkowych zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni. 

Powyższe uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów i/lub Usług może zostać zrealizowane przez Zamawiającego poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres: ZIELONA ALEJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 97-300 Piotrków Tryb. ul. Wojska Polskiego 108/112 lub na adres email: biuro@zielonaaleja.pl

Wskazany w 5.1. powyżej termin 14- (słownie:czternasto) dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Zamawiającemu Towaru, a w przypadku umowy o świadczenie Usług dodatkowych od momentu zawarcia umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru i/lub Usługi dodatkowej zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Zamawiający jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu). Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.

Towar powinien być zwrócony na adres: ZIELONA ALEJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 97-300 Piotrków Tryb. ul. Wojska Polskiego 108/112

Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Zamawiający.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu w odniesieniu do umów:

o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Zamawiającego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Zamawiającego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

w której Zamawiający wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Zamawiający żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

zawartej w drodze aukcji publicznej;

o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Zamawiającego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

ROZDZIAŁ VI

GWARANCJA

      1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

      2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

ROZDZIAŁ VII

DANE OSOBOWE

Podanie Danych osobowych przez Zamawiającego jest dobrowolne.

Logując się do Sklepu Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rejestracją w Sklepie, w celu realizacji zamówień, a także zawieraniem i realizacją umów sprzedaży w Sklepie.

Administratorem Danych osobowych jest Sprzedający.

Dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, będą przetwarzane wyłącznie w celu:

realizacji Zamówienia;

zamieszczenia Zamawiającego w bazie Zamawiających;

założenia i utrzymania Konta Zamawiającego.

Dane osobowe Zamawiających, którzy wyrazili na to zgodę, będą przetwarzane w celu przekazywania im drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących oferty Sklepu.

Zamawiający mają prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

Powierzone Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Sprzedający informuje, że dane osobowe Zamawiającego mogą również zostać wykorzystane - za dobrowolną zgodą Zamawiającego - do pozyskania od Zamawiającego przez spółkę Grupa Allegro Sp. z o.o. opinii na jakości obsługi w Sklepie. W tym celu Zamawiający może wyrazić zgodę na przekazanie przez Sprzedającego jego adresu e-mail oraz numeru zamówienia spółce Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez Sprzedającego oraz Grupa Allegro Sp. z o.o. danych osobowych Zamawiającego dla potrzeb wypełnienia ankiety, dotyczącej opinii na temat transakcji zrealizowanej w Sklepie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz na warunkach szczegółowo określonych w Rozdziale VI niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ VIII

ZASADY WSPÓŁPRACY Z GRUPĄ ALLEGRO SP. Z O.O.

Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Grupę Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, w ramach serwisu Ceneo.pl. Wobec tego, Klient Sklepu dokonujący zakupu w Sklepie [http://www.erprof.pl], może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego adresu e-mail do serwisu Ceneo.pl oraz na przetwarzanie przez Grupę Allegro Sp. z o.o. oraz Sklep  jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie”

W celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie, Klient upoważnia Ceneo S.A. do przetwarzania danych osobowych zgodnie poniższym oświadczeniem: "Jako Klient dokonujący zakupu w Sklepie, niniejszym wyrażam zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez Grupa Allegro Sp. z o.o mojego adresu email w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997”

Do każdego zamówienia Klienta przypisany jest jeden unikalny egzemplarz ankiety. W ten sposób Klient ocenia Sklep za konkretną transakcję tylko raz. Treść opinii Klienta będzie widoczna w serwisie Ceneo.pl, a odpowiedzi na poszczególne pytania przedstawione zostaną w postaci statystyk w zakładce z opiniami sklepu uczestniczącego w programie.

Wypełnienie ankiety jest dobrowolne i fakultatywne, i nie wpływa na tryb realizacji zamówienia Klienta.

ROZDZIAŁ IX

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

Sprzedający nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody wynikłe z:

niedostosowania się Zamawiającego do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Sprzedający się posługuje;

braku możliwości dostępu do Serwisu wynikającego z przyczyn od Sprzedającego niezależnych;

siły wyższej;

awarii, przyczyn leżących po stronie Access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Zamawiającego;

niewłaściwego korzystania z Serwisu przez Zamawiającego;

krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Serwisu.

Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Zamawiającego, błędnych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, całkowitą odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

O każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej Zamawiający, który się nim posługuje w komunikacji ze Sprzedającym, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Sprzedającego. W przypadku likwidacji lub zmiany adresu poczty elektronicznej Zamawiający jest obowiązany zapewnić przekierowanie przychodzących na stary adres wiadomości na nowy adres tak, aby otrzymywać korespondencję wysyłaną również na stary adres. W braku dopełnienia tych obowiązków Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z braku zapoznania się przez Zamawiającego z treścią wiadomości.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, ani za utratę korzyści, jakie Zamawiający mógłby odnieść gdyby mu szkody nie wyrządzono. Całkowita odpowiedzialność Sprzedającego ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć kwoty wartości Zamówienia w związku, z którym powstała szkoda.

ROZDZIAŁ X

DOSTĘPNOŚĆ I ZMIANY REGULAMINU

Regulamin jest stale dostępny na stronie Sklepu.

Złożenie Zamówienia oznacza akceptację Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.

Sprzedający jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiana Regulaminu staje się skuteczna w stosunku do Zamówień złożonych po umieszczeniu na stronie Sklepu nowego brzmienia Regulaminu.

ROZDZIAŁ XI

POSTANOWIENIAKOŃCOWE

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

Niniejszy Regulamin dostępny jest w Serwisie. Każdy ma możliwość samodzielnego dostępu i zapoznania się z treścią Regulaminu.

Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawarcia, wykonywania i rozwiązania zawartej na mocy Regulaminu umowy sprzedaży bądź innych, Sprzedający oraz Zamawiający - w braku porozumienia - skierują do rozstrzygnięcia Sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby Sprzedającego.

Zakazane jest dostarczanie przez Zamawiającego jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 r.

Sklep zastrzega sobie prawo do:

wycofania poszczególnych produktów ze Sklepu,

zmiany Cen oraz ilości Towarów w Sklepie,

wprowadzania nowych Towarów do Sklepie,

przeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu.


Wszelkie pytania prosimy kierować na adres biuro@zielonaaleja.pl